نمایش 1–20 از 48 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور گلبانگ فرشچیان – کد NM5658

2,898,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

93

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه مینیاتوری تبریز طرح رقص – کد NM5656

3,635,000 تومان
تعداد گره

550

تعداد لای (رج)

821

تعداد رنگ

60

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

114

عرض ( سانتی متر)

77

رجشمار

50

نخ و نقشه مینیاتوری تبریز اثر استاد فرشچیان – کد NM5655

3,477,000 تومان
تعداد گره

550

تعداد لای (رج)

780

تعداد رنگ

119

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

109

عرض ( سانتی متر)

77

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور رایحه – کد NM5654

1,619,000 تومان
تعداد گره

361

تعداد لای (رج)

525

تعداد رنگ

57

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

73

عرض ( سانتی متر)

50

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور جدید استاد فرشچیان – کد NM5653

1,651,000 تومان
تعداد گره

370

تعداد لای (رج)

524

تعداد رنگ

88

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

73

عرض ( سانتی متر)

51

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز طرح مینیاتور وساطت – کد NM5652

2,929,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

730

تعداد رنگ

64

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

102

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور ماه و ستاره – کد NM5651

2,747,000 تومان
تعداد گره

458

تعداد لای (رج)

726

تعداد رنگ

74

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

101

عرض ( سانتی متر)

64

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور دختر و آهو – کد NM5617

711,000 تومان
تعداد گره

200

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

120

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

28

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور رقص زندگی – کد NM5615

2,914,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

94

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور استاد فرشچیان – کد NM5650

3,515,000 تومان
تعداد گره

800

تعداد لای (رج)

545

تعداد رنگ

160

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

76

عرض ( سانتی متر)

112

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور محمود فرشچیان – کد NM5649

3,515,000 تومان
تعداد گره

800

تعداد لای (رج)

545

تعداد رنگ

145

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

76

عرض ( سانتی متر)

112

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دایره هستی جدید – کد NM5648

3,376,000 تومان
تعداد گره

780

تعداد لای (رج)

537

تعداد رنگ

96

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

75

عرض ( سانتی متر)

109

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور استاد فرشچیان – کد NM5646

1,976,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

580

تعداد رنگ

60

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

81

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور تمنای بخشایش – کد NM5645

2,587,000 تومان
تعداد گره

468

تعداد لای (رج)

668

تعداد رنگ

101

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

93

عرض ( سانتی متر)

65

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور تصویرگر – کد NM5644

2,884,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

699

تعداد رنگ

103

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

97

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح پاکدامنی یوسف – کد NM5643

3,538,000 تومان
تعداد گره

580

تعداد لای (رج)

760

تعداد رنگ

155

تعداد رنگ ابریشم

15

ارتفاع ( سانتی متر)

106

عرض ( سانتی متر)

81

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور استاد فرشچیان – کد NM5642

2,862,000 تومان
تعداد گره

490

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

94

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

68

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور فال حافظ – کد NM5641

5,945,000 تومان
تعداد گره

750

تعداد لای (رج)

1100

تعداد رنگ

147

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

154

عرض ( سانتی متر)

105

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور طرح امید – کد NM5639

3,318,000 تومان
تعداد گره

798

تعداد لای (رج)

518

تعداد رنگ

119

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

72

عرض ( سانتی متر)

111

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور ضامن آهو – کد NM5638

2,816,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

94

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50