نمایش 1–20 از 48 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش اسب دونده قهوه ای – کد NH3570

1,870,000 تومان
تعداد گره

570

تعداد لای (رج)

409

تعداد رنگ

73

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

57

عرض ( سانتی متر)

79

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش سه اسب سفید – کد NH3549

1,390,000 تومان
تعداد گره

481

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

30

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

67

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دو پرنده – کد NH3548

993,000 تومان
تعداد گره

420

تعداد لای (رج)

274

تعداد رنگ

109

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

38

عرض ( سانتی متر)

58

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گربه های بانمک – کد NH3547

971,000 تومان
تعداد گره

320

تعداد لای (رج)

330

تعداد رنگ

68

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

46

عرض ( سانتی متر)

44

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح یورتمه اسب – کد NH3546

2,488,000 تومان
تعداد گره

650

تعداد لای (رج)

482

تعداد رنگ

52

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

67

عرض ( سانتی متر)

91

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح پرنده شانه به سر – کد NH3545

1,015,000 تومان
تعداد گره

300

تعداد لای (رج)

398

تعداد رنگ

75

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

55

عرض ( سانتی متر)

42

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش اسب سفید – کد NH3544

1,984,000 تومان
تعداد گره

420

تعداد لای (رج)

598

تعداد رنگ

29

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

83

عرض ( سانتی متر)

58

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گذر اسب ها از رودخانه – کد NH3543

2,225,000 تومان
تعداد گره

680

تعداد لای (رج)

414

تعداد رنگ

67

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

58

عرض ( سانتی متر)

95

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دو پرنده – کد NH3542

982,000 تومان
تعداد گره

300

تعداد لای (رج)

392

تعداد رنگ

98

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

54

عرض ( سانتی متر)

42

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش اسب در مزرعه – کد NH3541

1,450,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

361

تعداد رنگ

50

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

50

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش اسب در طبیعت – کد NH3540

1,456,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

345

تعداد رنگ

89

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

48

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش حیوانات کشتی نوح – کد NH3539

6,938,000 تومان
تعداد گره

1420

تعداد لای (رج)

738

تعداد رنگ

158

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

103

عرض ( سانتی متر)

198

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش سگ و مرغابی – کد NH3538

1,202,000 تومان
تعداد گره

334

تعداد لای (رج)

432

تعداد رنگ

85

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

60

عرض ( سانتی متر)

46

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش اسب قهوه ای رنگ – کد NH3537

2,777,000 تومان
تعداد گره

520

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

73

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

72

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مرغان دریایی – کد NH3536

2,225,000 تومان
تعداد گره

640

تعداد لای (رج)

440

تعداد رنگ

65

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

61

عرض ( سانتی متر)

89

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح اسب با وقار – کد NH3535

1,703,000 تومان
تعداد گره

530

تعداد لای (رج)

398

تعداد رنگ

62

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

55

عرض ( سانتی متر)

74

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گربه های بازیگوش – کد NH3534

1,681,000 تومان
تعداد گره

580

تعداد لای (رج)

381

تعداد رنگ

103

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

53

عرض ( سانتی متر)

77

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گله گوزن – کد NH3533

1,918,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

80

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف طرح گله اسب – کد NH3532

2,678,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

501

تعداد رنگ

93

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دوستی سگ و گربه – کد NH3531

2,491,000 تومان
تعداد گره

730

تعداد لای (رج)

429

تعداد رنگ

135

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

60

عرض ( سانتی متر)

102

رجشمار

50