بافت فرش و تابلو فرش دستباف یکی از کار های بسیار شیرین و جذاب و در عین حال بسیار تخصصی و گاهی اوقات دشوار می باشد. بسیاری از بافندگان عزیز علی الخصوص کسانی که به تازگی شروع به بافت فرش یا تابلو فرش کرده اند دغدغه این را دارند که در حین بافت با مشکلاتی مواجه شوند. اما جای هیچگونه نگرانی نیست! پارسین فرش از ابتدا تا انتهای بافت همراه شما بافندگان عزیز خواهد بود و شما می توانید هر گونه مشکل خود را با پارسین فرش در میان بگذارید تا کارشناسان ما راهنمایی های لازم برای حل مشکلات شما را ارائه کنند.

در همین راستا بعضی از مشکلات متداول بافندگان عزیز همراه با پاسخ آن ها در این راهنما برای شما ارائه شده تا بتوانید با آسودگی خاطر مشکلات خودتان در حین بافت را رفع نمایید.

اگر پاسخ سوال خود را در این راهنما نیافتید یا به اطلاعاتی بیشتری در این زمینه نیاز دارید حتما با پشتیبانی پارسین فرش در ارتباط باشید.

سوالات متداول حین بافت

جنس نخ های مورد استفاده در بسته های نخ و نقشه تابلو فرش شرکت پارسین فرش، از جنس ﻣﺮﻳﻨﻮس و ابریشم درجه یک می باشد.

نقشه کامپیوتری نسل جدید نقشه های بافت فرش و تابلو فرش می باشد که فرآیند بافت را بسیار آسان تر و سریع تر از قبل کرده است. 

 

برای یادگیری نحوه استفاده از نقشه کامیپوتری به صفحه آموزش نقشه کامپیوتری مراجعه نمایید.

 

برای دانلود رایگان نقشه کامپیوتری تابلو فرش به صفحه نقشه تابلو فرش رایگان مراجعه کنید.

ﺑﺎﻓﺖ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ در صورتی که از جهت راﺳﺖ بافت انجام ﺷﻮد ﻃﺮح ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻓﺘﻪ خواهد شد ﻛﻪ در صورتی که طرح دارای خط یا نوشته ﺑﺎﺷﺪ اﻳﺮاد خواهد داشت و در غیر این صورت ، اﻳﺮادي ﻧﺪارد .

ﭼﻠﻪ ﻛﺸﻲ ﭼﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮش و ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش یکسان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دلیل ﻫﺮ کس ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﭼﻠﻪ ﻛﺸﻲ مسلط باشد قادر به انجام چله کشی خواهد بود .

ﺧﻴﺮ- اما در صورتی که مدت زﻣﺎن زﻳﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺦ چله را  در اختیار دارﻳﺪ آن را میتوانید ﺑﺎ دو دﺳﺖ خود ﺑﻜﺸﻴﺪ در صورتی که ﭘﺎره ﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ نخ ها ﭘﻮﺳﻴﺪه ﺷﺪه است و قابل مصرف در چله کشی نخواهد بود .

رﻧﮓ ﭼﻠﻪ اﺑﺮﻳﺸﻢ هیچ ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻓﺖ نخواهد گذاشت.

در صورت ﺗﻌﺪاد نخ های ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪه در ﭼﻠﻪ ﻫﺎ برابر ﺑﺎﺷﺪ مشکلی به وجود نخواهد آمد.

به صورت تقریبی ﻫﺮ ١٠ ﻣﻘﺎط ﻳﻚ ﻛﻼف اﺑﺮﻳﺸﻢ نیاز خواهد داشت.

 

نکته: ﻫﺮ ١٢ ﻫﺰار ﮔﺮه بافته شده ﻳﻚ ﻣﻘﺎط ﻧﺎم دارد. ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﺮه ﺑﺎ ﺿﺮب ﺗﻌﺪاد ﮔﺮه در ﺗﻌﺪاد ﻻي ﻓﺮش به دست ﻣﻲآﻳﺪ.

ﻛﺸﺶ ﭼﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﭼﻠﻪ ﻛﺸﻲ بهتر است ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد وﻟﻲ در صورتیکه ﺑﻌﺪ از ﭼﻠﻪ ﻛﺸﻲ لازم شد ﻛﻪ ﭼﻠﻪ ﻫﺎ ﺷﻞ و ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﺳﻔﺖ باشند ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﭽﻬﺎي ﺳﺮدار ﻛﺸﺶ ﭼﻠﻪ ﻫﺎ را ﺗﻨﻈﻴﻢ نمایید .

اﻧﺪازه مشخص شده ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻃﺮح ﺑﺮ اﺳﺎس نوع چله، ﺗﻌﺪاد ﮔﺮه ﻫﺎ و رج ها ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در صورتی که ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎي داده ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ لازم صورت نگیرد و  به مقدار ﻛﻢ و یا زﻳﺎد ﭼﻠﻪ ﻛﺸﻲ انجام ﺷﻮد، به صورت قطع در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﻓﺖ دچار مشکل خواهید شد .

ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در زﻳﺮ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﺎر، روي ﻣﻴﻠﻪ ﺑﺎﻻي دار ﭼﻴﺰي (ﻣﺪاد، ورق ﻛﺎﻏﺬ ﺗﺎ ﺷﺪه و ( … ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﺎرﻫﺎي ﺷﻞ ﺷﺪه را ﺑﺎﻻ کشیده و ﺳﻔﺖ ﻛﻨﻴﺪ. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا مقاله شل شدن نخ چله در تابلو فرش را مطالعه بفرمایید.

ﺑﻌﺪ از انجام ﭼﻠﻪ ﻛﺸﻲ وﺳﻂ ﭼﻠﻪ ﻳﻚ ﺿﺮﺑﺪر اﻳﺠﺎد می شود ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻃﻼﻗﻲ ﺗﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺖ و ﺟﻠﻮ خواهد بود که ﺑﻌﺪ از زدن زﻧﺠﻴﺮه در ﻓﺮش ﭘﻮد ﺿﺨﻴﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻮد ﻛﺶ از زﻳﺮ اﻳﻦ ﺿﺮﺑﺪر و ﭘﻮد ﻧﺎزك ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻓﻪ از ﺑﺎﻻي ﺿﺮﺑﺪر ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻮﺑﻴﺪه ﺷﻮد. و در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ رج ﮔﺮه زدن اﺑﺘﺪا ﭘﻮد زﺧﻴﻢ و ﺑﻌﺪ ﭘﻮد ﻧﺎزك ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻮﺑﻴﺪه ﺷﻮد. ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ شود ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﻮد ﺿﺨﻴﻢ و ﻳﺎ ﻧﺎزك در وﺳﻂ ﻛﺎرﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ آن را از ﺗﻪ ﻗﻄﻊ کنید و ﺳﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻻ ﺑﻪ ﻻي ﭼﻠﻪ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﭘﺸﺖ ﻓﺮش ﻣﻨﺘﻘﻞ کنید چون ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺮش اﻳﻦ ﻧﺦها از روي ﻓﺮش ﺷﻤﺎ مشخص ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ زﻳﺒﺎﻳﻲ و ارزش ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮش می شود.

ﭘﻮد ﻧﺎزك در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻓﺖ تاثیر خیلی زیادی دارد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻮد ﻧﺎزك باید نه ﺳﻔﺖ و نه شل باشد . اما ﺿﺮر ﺳﻔﺖ زدن ﭘﻮد ﻧﺎزك ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻢ ﻛﺎر ﺑﺎﻻ خواهد زد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﻠﻪ آﺳﻴﺐ خواهد رساند.

در صورتی که ﺑﻌﺪ از زدن ﭘﻮد ﻧﺎزك امکان آن وجود دارد که ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻦ آن را به مقدار کمی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻜﻨﻴﻢ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻮد ﻧﺎزك درست زده ﺷﺪه اﺳﺖ. اما، در صورتی که ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﭼﻠﻪ ﻫﺎ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻮد ﻧﺎزك را ﺳﻔﺖ زده اﻳﻢ .

 امکان دارد شما ﭘﻮد ﺿﺨﻴﻢ را در عوض اینکه از زﻳﺮ ﺿﺮﺑﺪر ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ و ﭼﻮب ﻫﺎف رد ﻛﻨﻴﺪ از روي ﺿﺮﺑﺪري رد ﻛﺮده اﻳﺪ و آن را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده اﻳﺪ و ﺣﺎﻻ ﭘﻮد ﻧﺎزك ﺻﺎف ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ آﻳﺪ .

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ اول ﺑﻪ اﻧﺪازه ي ﻓﺮش دقت داشته باشید و ﻫﺮ ١٠ ﻳﺎ 15 رج ﻛﺎرﺗﺎن را اﻧﺪازه بگیرید در صورتی که ارﺗﻔﺎع فرش شما به اﻧﺪازه ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﻴﻦ رج ها ﻳﻚ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ اﻳﺮادي ﻧﺪارد و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻛﻮﺑﻴﺪن بیشتر ﻧﻴﺴﺖ .

ﺑﻠﻪ، در رﺟﺸﻤﺎرﻫﺎي ٦٠ ، ٧٠ و ٨٠ از ﭘﻮد ﻧﺎزك اﺑﺮﻳﺸﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .

در رﺟﺸﻤﺎر ٧٠ به دلیل اینکه ﻫﻢ ﭘﻮد ﻧﺎزك و ﻫﻢ ﭼﻠﻪ از جنس ابریشم اﺳﺖ ، ﭘﻮد ﻧﺎزك ﺧﻴﻠﻲ درست روي رج ﻧﻤﻲ ﻧﺸﻴﻨﺪ و در زمان ﻛﻮﺑﻴﺪن ، ﭘﻮد ﻧﺎزك ﺑﺎﻻ ﻣﻲ آﻳﺪ. به منظور راﺣﺖ تر زدن ﭘﻮد ﻧﺎزك مناسب اﺳﺖ ﭼﻠﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ماده ای مانند ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺷﻤﻊ، ﻛﻤﻲ ﭼﺮب نمایید .

مقصود اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ یک بار ﭘﻮد ﺿﺨﻴﻢ را از بین ﺗﺎرﻫﺎ و ﻳﻜﺒﺎر از بین ﭘﻮد ﻧﺎزك، رد میکنیم. از ﺗﻜﺮار اﻳﻦ روند ﮔﻠﻴﻢ حاصل می شود. ﮔﻠﻴﻢ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺮش زده می شود.

در صورتی که ﻓﺮش ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺟﻤﻊ ﺷﺪن می باشد و ﻳﺎ ﻓﺮش ﻣﻮج دار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﻮد ﺿﺨﻴﻢ را ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺎره ي دار بست. وﻟﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻫﺮ رج این کار را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻴﻢ ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ خواهد شد که ﻓﺮش ﻧﺎ موزون شود.

ﻫﺮ زمانی که ﭼﻠﻪ ﻛﺸﻲ یک دست ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ سفت یا شل ﭼﻠﻪ ﻛﺸﻲ شود ﻓﺮش در زمان ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮج دار خواهد شد. ﺑﺮاي حل اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان در زﻳﺮ ﭼﻠﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ چیزی ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﭼﻠﻪ ﻫﺎ ﺳﻔﺖ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ رج ﻣﻲ ﺗﻮانید ﭘﻮد ﺿﺨﻴﻢ را ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻪ ﻛﻨﺎره ي دار ببندید ﺗﺎ ﻓﺮش ﺻﺎف ﺷﻮد . برای کسب اطلاعات بیشتر توصیه میکنیم مقاله علت موج دار شدن تابلو فرش را مطالعه بفرمایید.

دلایلی که فرش در حین بافت بالا می زند عبارتند از:

 

1-ﺑﻪ دلیل این که ﻋﺮض ﻓﺮش از آن مقداری ﻛﻪ حتما ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﭼﻠﻪ ﻛﺸﻲ ﺷﺪه است ﻛﻪ در صورتی که ﺑﺎﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻴﭻ راه حلی ﺑﺮاي رفع آن نخواهد بود.

 

2- ﺑﻪ خاطر ﭼﻠﻪ ﻛﺸﻲ ﺷﻞ ،ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ می توان از پیچ های ﺳﺮدار اﺳﺘﻔﺎده و ﻛﺎر را ﺳﻔﺖ کرد.

 

3- ﺑﻪ دلیل ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﭼﻠﻪ ﻫﺎ است ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻠﻪ ﻫﺎ را ﻣﺮﺗﺐ نمایید ﻛﻪ این کار ﺑﻌﺪ از آغاز ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻴﻠﻲ مشکل اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ خواهد بود ﻫﻤﺎن اول ﺑﻌﺪ از  انجام ﭼﻠﻪ ﻛﺸﻲ ، ﭼﻠﻪ ﻫﺎ را ﻣﺮﺗﺐ نمایید ﺗﺎ ﺑﻌﺪاً به ﻣﺸﻜﻞ بر نخورید.

 

4- ﺑﻪ دلیل کوبیدن کم ، ﻛﻪ ﺑﺮاي آگاه شدن از اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻲ توان در ﭘﺸﺖ ﻓﺮش ﻋﻼﻣﺖ گذاشت و ١٠ رج ﺑافت ، در صورتی که ٥/١ ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻮد (در رﺟﺸﻤﺎر ٤٦) ﻳﻌﻨﻲ مقدار ﻛﻮﺑﻴﺪن ﺷﻤﺎ مناسب اﺳﺖ و در صورتی که ﺑﺎﻻ زده ﺑﻮد ﻳﻌﻨﻲ دلیل ﺑﺎﻻ زدﮔﻲ ﻓﺮش ﺷﻤﺎ از کوبش کم اﺳﺖ.

 

5-در انتها ﺑﻪ دلیل ﺳﻔﺖ زدن ﭘﻮد ﻧﺎزك ﻓﺮش ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺰﻧﺪ ، ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﻮد ﻧﺎزك را ﺷﻞ ﺗﺮ ﺑﺰﻧﻴﺪ تا مشکل شما حل گردد

دلیل اول ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ کوبیدن زیاد است .

 

دلیل دوم ، زﻳﺎد ﺳﻔﺖ ﺑﻮدن ﭼﻠﻪ ﻫﺎ هست ﻛﻪ می توان ﺑﺎ ﺷﻞ ﻛﺮدن ﭼﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ پیچ های ﺳﺮ دار اﻳﻦ مورد را حل کرد.

 

دلیل ﺳﻮم ، ﺑﻪ دلیل ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ ﭼﻠﻪ ﻫﺎ اﻳﻦ مورد ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻠﻪ ﻫﺎ را ﻣﺮﺗﺐ کرد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎر دشواری اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ خواهد بود که ﻫﻤﺎن اول و ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع به ﺑﺎﻓﺖن این کار را اﻧﺠﺎم داد.

 

دلیل ﭼﻬﺎرم ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺮض ﻓﺮش از اﻧﺪازه مشخص ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻠﻪ ﻛﺸﻲ شده ﻛﻪ در صورتی که ﺑﺎﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ راﻫﻲ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ وﺟﻮد ندارد و حتما ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻠﻪ ﻛﺸﻲ را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ .

 

دلیل ﭘﻨﺠﻢ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎزك ﺑﻮدن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﺦ مورد اﺳﺘﻔﺎده ﻳﺎ ﻧﺎزك ﺑﻮدن ﭘﻮد ﻛﻠﻔﺖ هست.

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻓﺖ را ﺑﻜﻮﺑﻴﺪ و ﮔﻠﻴﻢ ﻛﻨﺎره را ﻧﻜﻮﺑﻴﺪ.

به دلیل  عدم ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮدن ﭼﻠﻪ ﻫﺎ در ﺑﺎﻻي دار ﻛﻪ حتما ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮد می تواند این مشکل پیش آید . همچنین وﻗﺘﻲ  شما ﭘﻮد ﺿﺨﻴﻢ را رد ﻣﻲ کنید ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻮﺑﻴﺪن ، آن را ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﮕﻪ ندارید در غیر این صورت تدریجا ﻛﺎر ﺟﻤﻊ خواهد شد و نهایتا این مشکل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻮد ﻧﺎزك ﺳﻔﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻞ ﺗﺮ زده ﺷﻮد، پیش می آید.

ﺑﺎ دار ﻛﺸﻲ ﺧﻴﻠﻲ به ندرت ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﻲ ﻓﺮش را اصلاح نمود . ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در زمان ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺮض ﻓﺮش را اﻧﺪازه گیری کنیم و ﻫﺮ زمان متوجه شدیم ﻛﻪ ﻓﺮش در ﺣﺎل ﺟﻤﻊ ﺷﺪگی اﺳﺖ ﻫﻤﺎن لحظه ﻣﺸﻜﻞ آن را رفع ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﻋﺮض ﻓﺮش ﻛﻢ تر ﻧﺸﻮد .

در ﭼﻠﻪ ﻛﺸﻲ ﺗﺮﻛﻲ نمیتوان از ﭘﺸﺖ ﻓﺮش ارﺗﻔﺎع آن را اﻧﺪازه گیری کرد  به همین دلیل حتما باید از اول ﺑﺎ ﻣﺪاد روي ﻓﺮش ﺑﻪ اﻧﺪازه 1/5 ﻳﺎ ٣ ﺳﺎﻧﺖ (در رﺟﺸﻤﺎر ٤٦ ) ﻋﻼﻣﺖ بزنید ﺗﺎ زمانی که ﻛﻪ ١٠ ﻳﺎ ٢٠ رج بافتید ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ برسید.

هنگامی ﻛﻪ ﻃﻮل ﻓﺮش زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ و در دار ﺟﺎ ﻧﺸﻮد میتوانیم از ﭼﻠﻪ ﻛﺸﻲ ﺗﺮﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده نماییم ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از این که کمی از ﻓﺮش را بافتید ﻣﻲ توانید ﻓﺮش را ﻛﺎﺷﻒ (ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺸﻲ ﻓﺮش) کنید . لازم به ذکر است ، بعضی اوقات ﻫﻢ ﭼﻮن ﻋﺮض ﻓﺮش زﻳﺎد اﺳﺖ و در دار ﺟﺎ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ توان ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻧﻘﺸﻪ و ﭼﻠﻪ ﻛﺸﻲ ﺗﺮﻛﻲ ، ﻓﺮش را ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻋﺮض ﺑﺒﺎﻓﻴﻢ از ﻗﺴﻤﺖ ﻃﻮل ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺒﺎﻓﻴﻢ.

اﺑﺘﺪا ﭘﻴﭻ ﻫﺎي ﺳﺮ دار را ﺷﻞ کنید و سپس ﻓﺮش را از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ بکشید و ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻓﺮش اﻧﺘﻘﺎل دهید. و ﺗﺎ آﻧﺠﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ بکشید  ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع ﻓﺮش از قسمت ﺟﻠﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ. (ﺑﺮاي راﺣﺘﻲ اداﻣﻪ ﺑﺎﻓﺖ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﺮش ﻛﺞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎي آن را ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺪازه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺸﻲ ﻛﻨﻴﺪ) ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺸﻲ دوباره پیچ های ﺳﺮدار را ﭘﻴﭽﺎﻧﺪه و ﻛﺎر را ﺳﻔﺖ کنید . در ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺎﺷﻒ ، ﻧﺦ ﻫﺎي ﭼﻠﻪ ي روي دار ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﻛﺎﺷﻒ ﻛﺮدن دوﺑﺎره آﻧﻬﺎ را ﻣﺮﺗﺐ کنید.

ﺑﺎ استفاده از ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً زده اﻳﺪ بافتن را اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ و ﺑﻪ ﻛﺞ ﺷﺪن ﻓﺮش ، دقت نکنید ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻓﺮش و ﺟﺪا ﻛﺮدن آن از دار خواهید دید ﻛﻪ فرش شما ﺻﺎف هست .

  • در رﺟﺸﻤﺎر ٤٦ ﻫﺮ ١٠ رج  1/5 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ.
  • در رﺟﺸﻤﺎر ٥٠ ﻫﺮ ٢٥ رج  3/5 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ.
  • در رﺟﺸﻤﺎر ٦٠ ﻫﺮ ٣٠ رج  3/5 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ.
  • در رﺟﺸﻤﺎر ٧٠ ﻫﺮ ١٠ رج  ١ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ.

ﺑﻌﺪ از تمام کردن ﺑﺎﻓﺖ فرش و زدن ﮔﻠﻴﻢ آﺧﺮ و ﻗﺎﻳﻘﻲ، حدودا ٧ ﺗﺎ ٨ سانتی متر ﺑﺮاي رﻳﺸﻪ روي ﭼﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪاد ﻋﻼﻣﺖ بگذارید.  بعدا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از پیچهای ﺳﺮ دار ﺑﺎﻓﺖ را ﺷﻞ کنید . سپس ﭼﻨﺪ ﺗﺎر میانی را بگیرید و از روي ﻋﻼﻣﺖ با قیچی ببرید . در مرحله بعدی ﭼﻨﺪ ﺗﺎر از قسمت راﺳﺖ را بگیرید و ﻗﻴﭽﻲ کنید و ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﺗﺎر از قسمت ﭼﭗ را بگیرید و با قیچی ببرید و ﻫﻤﻴﻦ روال را انجام دهید ﺗﺎ فرشتان به صورت کامل از دار ﺟﺪا گردد .

 لینک دانلود جزوه رفع مشکلات حین بافت

 

تلفن تماس با پارسین فرش :    09104868680-04132310229

ایمیل:  info@parsincarpet.com و Parsincarpet@yahoo.com

برای ارتباط با پشتیبانی پارسین در واتساپ، اینجا کلیک کنید.

هرگونه استفاده از مطالب این نوشته با ذکر منبع بلا مانع است.