نمایش 1–20 از 75 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان زیبا – کد NG1477

950,000 تومان
تعداد گره

285

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

74

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

40

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز طرح گل های رز – کد NG1462

1,367,000 تومان
تعداد گره

480

تعداد لای (رج)

343

تعداد رنگ

80

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

48

عرض ( سانتی متر)

67

رجشمار

50

نخ و نقشه بافت تابلوفرش گل های بابونه – کد NG1476

1,480,000 تومان
تعداد گره

530

تعداد لای (رج)

348

تعداد رنگ

103

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

48

عرض ( سانتی متر)

74

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گل های رز سرخ – کد NG1475

1,920,000 تومان
تعداد گره

431

تعداد لای (رج)

565

تعداد رنگ

118

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

79

عرض ( سانتی متر)

60

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گلدان چوبی – کد NG1448

1,456,000 تومان
تعداد گره

360

تعداد لای (رج)

484

تعداد رنگ

112

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

68

عرض ( سانتی متر)

50

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گل های لاله زرد – NG1474

1,920,000 تومان
تعداد گره

431

تعداد لای (رج)

565

تعداد رنگ

211

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

79

عرض ( سانتی متر)

60

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز طرح گل و گلدان جدید – کد NG1473

1,050,000 تومان
تعداد گره

300

تعداد لای (رج)

420

تعداد رنگ

105

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

58

عرض ( سانتی متر)

42

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان رز ستونی – کد NG1472

1,092,000 تومان
تعداد گره

285

تعداد لای (رج)

451

تعداد رنگ

103

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

63

عرض ( سانتی متر)

39

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان با گل های بابونه – کد NG1471

1,483,000 تومان
تعداد گره

530

تعداد لای (رج)

348

تعداد رنگ

182

تعداد رنگ ابریشم

13

ارتفاع ( سانتی متر)

48

عرض ( سانتی متر)

74

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان با طرح کوروش – کد NG1470

1,268,000 تومان
تعداد گره

297

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

92

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

41

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان سایز کوچک – کد NG1469

1,191,000 تومان
تعداد گره

320

تعداد لای (رج)

420

تعداد رنگ

76

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

58

عرض ( سانتی متر)

44

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گلدان پشت پنجره – کد NG1468

1,439,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

79

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل های داودی و رز – کد NG1467

1,213,000 تومان
تعداد گره

310

تعداد لای (رج)

465

تعداد رنگ

93

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

65

عرض ( سانتی متر)

43

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان با طرح مجسمه – کد NG1466

1,615,000 تومان
تعداد گره

410

تعداد لای (رج)

486

تعداد رنگ

107

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

68

عرض ( سانتی متر)

57

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان ارغوانی – کد NG1465

1,158,000 تومان
تعداد گره

285

تعداد لای (رج)

483

تعداد رنگ

93

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

67

عرض ( سانتی متر)

40

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گلدان قندانی بابونه – کد NG1464

1,659,000 تومان
تعداد گره

390

تعداد لای (رج)

530

تعداد رنگ

75

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

74

عرض ( سانتی متر)

54

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گل های داوودی – کد NG1463

1,268,000 تومان
تعداد گره

465

تعداد لای (رج)

320

تعداد رنگ

67

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

44

عرض ( سانتی متر)

65

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل و گلدان اعیانی – کد NG1461

1,428,000 تومان
تعداد گره

360

تعداد لای (رج)

488

تعداد رنگ

92

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

68

عرض ( سانتی متر)

50

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل های داوودی – کد NF2189

1,417,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

354

تعداد رنگ

91

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح سبد گل رز – کد NG1459

1,516,000 تومان
تعداد گره

520

تعداد لای (رج)

360

تعداد رنگ

82

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

50

عرض ( سانتی متر)

72

رجشمار

50