نمایش 1–20 از 53 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور جدید استاد فرشچیان – کد NM5653

1,560,000 تومان
تعداد گره

370

تعداد لای (رج)

524

تعداد رنگ

88

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

73

عرض ( سانتی متر)

51

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز طرح مینیاتور وساطت – کد NM5652

2,780,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

730

تعداد رنگ

64

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

102

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور ماه و ستاره – کد NM5651

2,631,000 تومان
تعداد گره

458

تعداد لای (رج)

726

تعداد رنگ

74

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

101

عرض ( سانتی متر)

64

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور دختر و آهو – کد NM5617

673,000 تومان
تعداد گره

200

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

120

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

28

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور رقص زندگی – کد NM5615

2,766,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

94

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور استاد فرشچیان – کد NM5650

3,336,000 تومان
تعداد گره

800

تعداد لای (رج)

545

تعداد رنگ

160

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

76

عرض ( سانتی متر)

112

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور محمود فرشچیان – کد NM5649

3,336,000 تومان
تعداد گره

800

تعداد لای (رج)

545

تعداد رنگ

145

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

76

عرض ( سانتی متر)

112

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دایره هستی جدید – کد NM5648

3,205,000 تومان
تعداد گره

780

تعداد لای (رج)

537

تعداد رنگ

96

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

75

عرض ( سانتی متر)

109

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور دایره هستی – کد NM5647

2,886,000 تومان
تعداد گره

770

تعداد لای (رج)

490

تعداد رنگ

128

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

68

عرض ( سانتی متر)

107

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور استاد فرشچیان – کد NM5646

1,867,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

580

تعداد رنگ

60

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

81

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور تمنای بخشایش – کد NM5645

2,477,000 تومان
تعداد گره

468

تعداد لای (رج)

668

تعداد رنگ

101

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

93

عرض ( سانتی متر)

65

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور تصویرگر – کد NM5644

2,762,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

699

تعداد رنگ

103

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

97

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح پاکدامنی یوسف – کد NM5643

3,358,000 تومان
تعداد گره

580

تعداد لای (رج)

760

تعداد رنگ

155

تعداد رنگ ابریشم

15

ارتفاع ( سانتی متر)

106

عرض ( سانتی متر)

81

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور استاد فرشچیان – کد NM5642

2,740,000 تومان
تعداد گره

490

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

94

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

68

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور فال حافظ – کد NM5641

5,465,000 تومان
تعداد گره

750

تعداد لای (رج)

1100

تعداد رنگ

147

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

154

عرض ( سانتی متر)

105

رجشمار

50

نخ و نقشه تاجگذاری ملکه سبا و حضرت سلیمان – کد NM5640

2,521,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

634

تعداد رنگ

99

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

88

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور طرح امید – کد NM5639

3,150,000 تومان
تعداد گره

798

تعداد لای (رج)

518

تعداد رنگ

119

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

72

عرض ( سانتی متر)

111

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور ضامن آهو – کد NM5638

2,697,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

94

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور یا ایها الساقی – کد NM5637

2,664,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

674

تعداد رنگ

87

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

94

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور استاد فرشچیان – کد NM5636

2,675,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

118

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50