نمایش 1–20 از 57 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش طرح سه کودک زیبا – کد NC6359

950,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

280

تعداد رنگ

94

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

39

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر گل چین – کد NC6358

1,320,000 تومان
تعداد گره

340

تعداد لای (رج)

471

تعداد رنگ

76

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

65

عرض ( سانتی متر)

47

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر و گربه – کد NC6357

2,686,000 تومان
تعداد گره

680

تعداد لای (رج)

496

تعداد رنگ

21

ارتفاع ( سانتی متر)

69

عرض ( سانتی متر)

95

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر عشایری – کد NC6356

1,812,000 تومان
تعداد گره

550

تعداد لای (رج)

404

تعداد رنگ

108

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

77

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش چهره زیبای دختر – کد NC6355

1,290,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

440

تعداد رنگ

141

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

61

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح زیبایی دختر- کد NC6354

1,746,000 تومان
تعداد گره

380

تعداد لای (رج)

570

تعداد رنگ

70

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

79

عرض ( سانتی متر)

53

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح خداحافظی برایان – کد NC6353

2,631,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

827

تعداد رنگ

114

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

115

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر تنها – کد NC6352

2,510,000 تومان
تعداد گره

460

تعداد لای (رج)

690

تعداد رنگ

147

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

96

عرض ( سانتی متر)

64

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مرد باغبان – کد NC6351

1,889,000 تومان
تعداد گره

420

تعداد لای (رج)

560

تعداد رنگ

113

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

78

عرض ( سانتی متر)

58

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح شاه قاجار – کد NC6349

2,028,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

425

تعداد رنگ

72

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

59

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش شب یلدا – کد NC6349

2,762,000 تومان
تعداد گره

499

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

118

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش جلوه یار – کد NC6348

2,412,000 تومان
تعداد گره

460

تعداد لای (رج)

660

تعداد رنگ

143

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

92

عرض ( سانتی متر)

64

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر گلچین – کد NC6347

1,356,000 تومان
تعداد گره

300

تعداد لای (رج)

548

تعداد رنگ

84

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

76

عرض ( سانتی متر)

42

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر اهل روستا – کد NC6346

2,127,000 تومان
تعداد گره

420

تعداد لای (رج)

638

تعداد رنگ

119

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

89

عرض ( سانتی متر)

58

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر ایرانی قاجار – کد NC6345

1,345,000 تومان
تعداد گره

335

تعداد لای (رج)

483

تعداد رنگ

100

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

67

عرض ( سانتی متر)

46

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر و گربه – کد NC6344

1,417,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

138

تعداد رنگ ابریشم

11

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مادر و فرزندان – کد NC6336

2,631,000 تومان
تعداد گره

487

تعداد لای (رج)

682

تعداد رنگ

128

تعداد رنگ ابریشم

11

ارتفاع ( سانتی متر)

95

عرض ( سانتی متر)

68

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دوستان صمیمی – کد NC6343

2,503,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

633

تعداد رنگ

100

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

88

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر گل فروش – کد NC6342

2,050,000 تومان
تعداد گره

450

تعداد لای (رج)

575

تعداد رنگ

123

تعداد رنگ ابریشم

11

ارتفاع ( سانتی متر)

80

عرض ( سانتی متر)

63

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر نوازنده ایرانی – کد NC6341

1,367,000 تومان
تعداد گره

334

تعداد لای (رج)

482

تعداد رنگ

93

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

67

عرض ( سانتی متر)

46

رجشمار

50