نمایش 1–20 از 67 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش آیه و اسما الله – کد NR077

3,470,000 تومان
تعداد گره

1230

تعداد لای (رج)

370

تعداد رنگ

83

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

51

عرض ( سانتی متر)

172

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد و سوره کوثر – کد NR076

2,650,000 تومان
تعداد گره

670

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

63

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

93

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح وان یکاد گنبدی – کد NR075

1,920,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

600

تعداد رنگ

52

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

84

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلوفرش تبریز طرح وان یکاد – کد NR074

1,420,000 تومان
تعداد گره

590

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

51

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

82

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دعای فرج آقا امام زمان – کد NR073

1,750,000 تومان
تعداد گره

660

تعداد لای (رج)

330

تعداد رنگ

69

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

46

عرض ( سانتی متر)

92

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلوفرش طرح بسم الله – کد NR072

2,760,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

702

تعداد رنگ

85

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مذهبی طرح بسم الله – کد NR063

574,000 تومان
تعداد گره

421

تعداد لای (رج)

150

تعداد رنگ

29

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

21

عرض ( سانتی متر)

59

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مذهبی طرح ون یکاد – کد NR064

1,367,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

270

تعداد رنگ

39

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

37

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش چهار قل و آیت الکرسی – کد NR071

4,900,000 تومان
تعداد گره

1000

تعداد لای (رج)

703

تعداد رنگ

93

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

140

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آیت الکرسی – کد NR070

4,230,000 تومان
تعداد گره

660

تعداد لای (رج)

920

تعداد رنگ

56

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

128

عرض ( سانتی متر)

92

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد با زمینه آبی – کد NR069

1,918,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

27

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد الذین جدید – کد NR068

1,378,000 تومان
تعداد گره

470

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

32

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

65

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز طرح ون یکاد الذین – کد NR067

2,083,000 تومان
تعداد گره

598

تعداد لای (رج)

437

تعداد رنگ

38

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

61

عرض ( سانتی متر)

83

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح ون یکاد کوچک – کد NR066

1,290,000 تومان
تعداد گره

510

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

33

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

71

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح وان یکاد و کعبه – کد NR062

1,593,000 تومان
تعداد گره

550

تعداد لای (رج)

360

تعداد رنگ

45

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

50

عرض ( سانتی متر)

77

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح وان یکاد ستونی – کد NR061

761,000 تومان
تعداد گره

200

تعداد لای (رج)

415

تعداد رنگ

31

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

58

عرض ( سانتی متر)

28

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور دایره هستی – کد NM5647

2,886,000 تومان
تعداد گره

770

تعداد لای (رج)

490

تعداد رنگ

128

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

68

عرض ( سانتی متر)

107

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح سوره والعادیات – کد NR060

4,268,000 تومان
تعداد گره

665

تعداد لای (رج)

919

تعداد رنگ

15

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

128

عرض ( سانتی متر)

93

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد کوچک – کد NR059

750,000 تومان
تعداد گره

360

تعداد لای (رج)

250

تعداد رنگ

32

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

35

عرض ( سانتی متر)

50

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش ون یکاد طولی – کد NR058

761,000 تومان
تعداد گره

200

تعداد لای (رج)

450

تعداد رنگ

32

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

63

عرض ( سانتی متر)

28

رجشمار

50