نمایش 1–20 از 95 نتیجه

نخ و نقشه طبیعت طرح منظره دهکده – کد NV812

950,000 تومان
تعداد گره

450

تعداد لای (رج)

250

تعداد رنگ

71

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

35

عرض ( سانتی متر)

63

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره زیبای روستایی – کد NV811

1,700,000 تومان
تعداد گره

570

تعداد لای (رج)

370

تعداد رنگ

94

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

51

عرض ( سانتی متر)

79

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح زندگی در روستا – کد NV810

1,550,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

320

تعداد رنگ

81

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

44

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش آموزشی طرح منظره رودخانه – کد NA7016

710,000 تومان
تعداد گره

300

تعداد لای (رج)

200

تعداد رنگ

66

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

28

عرض ( سانتی متر)

42

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح درشکه سواری – کد NV809

1,640,000 تومان
تعداد گره

550

تعداد لای (رج)

370

تعداد رنگ

86

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

51

عرض ( سانتی متر)

77

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره کلبه روستایی – کد NV808

1,130,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

270

تعداد رنگ

75

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

37

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش جنگل سر سبز – کد NV805

1,300,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

450

تعداد رنگ

67

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

63

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره کلبه در غروب – کد NV803

1,940,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

97

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طبیعت بینظیر پاییزی – کد NV802

4,300,000 تومان
تعداد گره

950

تعداد لای (رج)

650

تعداد رنگ

67

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

91

عرض ( سانتی متر)

133

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ یاد ها – کد NV800

1,900,000 تومان
تعداد گره

667

تعداد لای (رج)

360

تعداد رنگ

88

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

50

عرض ( سانتی متر)

93

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز طرح عمارت قدیمی – کد NV793

1,158,000 تومان
تعداد گره

430

تعداد لای (رج)

320

تعداد رنگ

76

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

44

عرض ( سانتی متر)

60

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آغاز فصل خزان – کد NV801

1,730,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

360

تعداد رنگ

54

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

50

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره کلبه در تابستان – کد NV799

1,040,000 تومان
تعداد گره

450

تعداد لای (رج)

280

تعداد رنگ

99

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

39

عرض ( سانتی متر)

63

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش چشمه های کوچه باغ – کد NV798

2,490,000 تومان
تعداد گره

750

تعداد لای (رج)

420

تعداد رنگ

97

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

58

عرض ( سانتی متر)

105

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره پاییزی کلبه و رودخانه – کد NV797

2,864,000 تومان
تعداد گره

750

تعداد لای (رج)

502

تعداد رنگ

101

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

105

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح بدرقه پدر – کد NV796

1,450,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

360

تعداد رنگ

60

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

50

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش آبشاری زیبا در جنگل – کد NV795

1,648,000 تومان
تعداد گره

534

تعداد لای (رج)

384

تعداد رنگ

55

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

53

عرض ( سانتی متر)

74

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره کوچه باغ جدید – کد NV792

4,039,000 تومان
تعداد گره

920

تعداد لای (رج)

628

تعداد رنگ

105

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

87

عرض ( سانتی متر)

128

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره پاییزی رودخانه – کد NV791

1,812,000 تومان
تعداد گره

560

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

86

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

78

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره بهاری رودخانه – کد NV790

882,000 تومان
تعداد گره

250

تعداد لای (رج)

380

تعداد رنگ

20

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

53

عرض ( سانتی متر)

35

رجشمار

50