نمایش 1–20 از 148 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ رویایی – کد NV857

2,390,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

53

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ پاییزی جدید – کد NV856

3,300,000 تومان
تعداد گره

720

تعداد لای (رج)

469

تعداد رنگ

69

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

65

عرض ( سانتی متر)

100

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ بهاری جدید – کد NV855

4,000,000 تومان
تعداد گره

900

تعداد لای (رج)

540

تعداد رنگ

93

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

75

عرض ( سانتی متر)

126

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مسیر پاییزی – کد NV853

3,790,000 تومان
تعداد گره

850

تعداد لای (رج)

480

تعداد رنگ

68

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

67

عرض ( سانتی متر)

119

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره شهر ونیز – کد NV852

2,076,000 تومان
تعداد گره

570

تعداد لای (رج)

360

تعداد رنگ

89

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

50

عرض ( سانتی متر)

79

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره خانه و رود جدید – کد NV851

4,317,000 تومان
تعداد گره

920

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

116

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

128

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره پل و رودخانه جدید – کد NV850

1,824,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

360

تعداد رنگ

82

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

50

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح رودخانه خاطره ها – کد NV849

2,416,000 تومان
تعداد گره

575

تعداد لای (رج)

416

تعداد رنگ

82

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

58

عرض ( سانتی متر)

80

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طبیعت چشمنواز خانه – کد NV848

2,368,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

74

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره زیبا و خانه – کد NV847

1,774,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

95

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره چشمنواز آبشار – کد NV840

2,461,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

420

تعداد رنگ

44

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

58

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش آبشار در طبیعت پاییزی – کد NV839

1,788,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

503

تعداد رنگ

64

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره چشمه در کوچه باغ – کد NV838

3,995,000 تومان
تعداد گره

900

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

75

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

126

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره دلربای کلبه ها – کد NV837

2,390,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

69

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره زیبای کلبه و برکه – کد NV836

2,402,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

71

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره خیال انگیز روستا – کد NV835

2,426,000 تومان
تعداد گره

570

تعداد لای (رج)

434

تعداد رنگ

89

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

60

عرض ( سانتی متر)

79

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ پاییز – کد NV834

2,686,000 تومان
تعداد گره

680

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

56

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

95

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طبیعت زیبای کلبه – کد NV831

1,913,000 تومان
تعداد گره

550

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

78

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

77

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مسیر پاییزی – کد NV830

3,372,000 تومان
تعداد گره

900

تعداد لای (رج)

384

تعداد رنگ

49

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

53

عرض ( سانتی متر)

126

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش منظره برکه و دو کلبه – کد NV829

1,847,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

300

تعداد رنگ

123

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

42

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50