نمایش 1–20 از 36 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آب خوری اسب ها – کد NH3558

2,140,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

389

تعداد رنگ

67

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

54

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گله اسب – کد NH3557

2,202,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

52

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف اسب در چمنزار – کد NH3573

2,186,000 تومان
تعداد گره

599

تعداد لای (رج)

405

تعداد رنگ

54

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

83

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح کله اسب – کد NH3572

1,094,000 تومان
تعداد گره

380

تعداد لای (رج)

282

تعداد رنگ

26

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

39

عرض ( سانتی متر)

53

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دویدن اسب ها – کد NH3571

2,175,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

84

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش اسب دونده قهوه ای – کد NH3570

2,128,000 تومان
تعداد گره

570

تعداد لای (رج)

409

تعداد رنگ

73

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

57

عرض ( سانتی متر)

79

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش سه اسب سفید – کد NH3549

1,635,000 تومان
تعداد گره

481

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

30

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

67

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گذر اسب ها از رودخانه – کد NH3543

2,520,000 تومان
تعداد گره

680

تعداد لای (رج)

414

تعداد رنگ

67

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

58

عرض ( سانتی متر)

95

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش اسب در طبیعت – کد NH3540

1,712,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

345

تعداد رنگ

89

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

48

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش اسب قهوه ای رنگ – کد NH3537

3,137,000 تومان
تعداد گره

520

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

73

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

72

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح اسب با وقار – کد NH3535

1,937,000 تومان
تعداد گره

530

تعداد لای (رج)

398

تعداد رنگ

62

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

55

عرض ( سانتی متر)

74

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف طرح گله اسب – کد NH3532

3,025,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

501

تعداد رنگ

93

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلوفرش طرح اسب سفید – کد NH3530

4,385,000 تومان
تعداد گره

656

تعداد لای (رج)

855

تعداد رنگ

29

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

119

عرض ( سانتی متر)

91

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش اسب قهوه ای رنگ – کد NH3529

3,137,000 تومان
تعداد گره

520

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

73

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

72

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مرغ و خروس – کد NH3528

1,839,000 تومان
تعداد گره

520

تعداد لای (رج)

386

تعداد رنگ

113

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

54

عرض ( سانتی متر)

72

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح اسب با ابهت – کد NH3527

2,257,000 تومان
تعداد گره

420

تعداد لای (رج)

600

تعداد رنگ

88

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

84

عرض ( سانتی متر)

58

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح اسب و گربه ملوس – کد NH3525

2,485,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

461

تعداد رنگ

44

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

64

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه کامپیوتری تابلو فرش طرح اسب – کد NH3519

1,298,000 تومان
تعداد گره

300

تعداد لای (رج)

446

تعداد رنگ

61

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

62

عرض ( سانتی متر)

42

رجشمار

50

سفارش نخ و نقشه تابلو فرش طرح اسب کنار دریا – کد NH3518

1,866,000 تومان
تعداد گره

370

تعداد لای (رج)

550

تعداد رنگ

62

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

77

عرض ( سانتی متر)

51

رجشمار

50

سفارش نخ و نقشه تابلو فرش طرح اسب جوان – کد NH3517

1,685,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

499

تعداد رنگ

57

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

69

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50