نمایش 1–20 از 41 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گله اسب جدید – کد NH3563

5,671,000 تومان
تعداد گره

1050

تعداد لای (رج)

720

تعداد رنگ

166

تعداد رنگ ابریشم

12

ارتفاع ( سانتی متر)

100

عرض ( سانتی متر)

147

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش استقبال از مهمانان کریسمس – کد NF2256

3,352,000 تومان
تعداد گره

800

تعداد لای (رج)

450

تعداد رنگ

78

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

63

عرض ( سانتی متر)

112

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش اسب و کره اسب – کد NH3562

1,843,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

333

تعداد رنگ

44

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

46

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز طرح دختر و اسب – کد NC6376

2,350,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

580

تعداد رنگ

116

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

81

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح اسب در چمن زار – کد NH3561

1,774,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

85

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح آب خوری اسب ها – کد NH3558

2,372,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

389

تعداد رنگ

67

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

54

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح گله اسب – کد NH3557

2,402,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

52

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف اسب در چمنزار – کد NH3573

2,385,000 تومان
تعداد گره

599

تعداد لای (رج)

405

تعداد رنگ

54

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

83

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح کله اسب – کد NH3572

1,245,000 تومان
تعداد گره

380

تعداد لای (رج)

282

تعداد رنگ

26

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

39

عرض ( سانتی متر)

53

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دویدن اسب ها – کد NH3571

2,373,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

84

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش اسب دونده قهوه ای – کد NH3570

2,358,000 تومان
تعداد گره

570

تعداد لای (رج)

409

تعداد رنگ

73

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

57

عرض ( سانتی متر)

79

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش سه اسب سفید – کد NH3549

1,860,000 تومان
تعداد گره

481

تعداد لای (رج)

350

تعداد رنگ

30

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

49

عرض ( سانتی متر)

67

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش گذر اسب ها از رودخانه – کد NH3543

2,749,000 تومان
تعداد گره

680

تعداد لای (رج)

414

تعداد رنگ

67

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

58

عرض ( سانتی متر)

95

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش اسب در طبیعت – کد NH3540

1,947,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

345

تعداد رنگ

89

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

48

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش اسب قهوه ای رنگ – کد NH3537

3,391,000 تومان
تعداد گره

520

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

73

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

72

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح اسب با وقار – کد NH3535

2,146,000 تومان
تعداد گره

530

تعداد لای (رج)

398

تعداد رنگ

62

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

55

عرض ( سانتی متر)

74

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف طرح گله اسب – کد NH3532

3,271,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

501

تعداد رنگ

93

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلوفرش طرح اسب سفید – کد NH3530

4,633,000 تومان
تعداد گره

656

تعداد لای (رج)

855

تعداد رنگ

29

تعداد رنگ ابریشم

3

ارتفاع ( سانتی متر)

119

عرض ( سانتی متر)

91

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش اسب قهوه ای رنگ – کد NH3529

3,391,000 تومان
تعداد گره

520

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

73

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

72

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مرغ و خروس – کد NH3528

2,038,000 تومان
تعداد گره

520

تعداد لای (رج)

386

تعداد رنگ

113

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

54

عرض ( سانتی متر)

72

رجشمار

50