نمایش 1–20 از 65 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش طرح انتظار دختر – کد NC6373

3,130,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

503

تعداد رنگ

110

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح رویای دختر – کد NC6372

2,603,000 تومان
تعداد گره

629

تعداد لای (رج)

463

تعداد رنگ

138

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

64

عرض ( سانتی متر)

88

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر شرقی – کد NC6371

1,624,000 تومان
تعداد گره

360

تعداد لای (رج)

494

تعداد رنگ

84

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

69

عرض ( سانتی متر)

50

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح در یاد معشوق – کد NC6370

1,990,000 تومان
تعداد گره

403

تعداد لای (رج)

537

تعداد رنگ

25

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

75

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر و اسب – کد NC6369

3,379,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

560

تعداد رنگ

95

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

78

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح شاهزاده پارسی – کد NP4927

2,235,000 تومان
تعداد گره

430

تعداد لای (رج)

580

تعداد رنگ

83

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

81

عرض ( سانتی متر)

60

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر بهار – کد NC6368

918,000 تومان
تعداد گره

200

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

26

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

28

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر و اسب جدید – کد NC6367

1,650,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

137

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر گل چین – کد NC6366

1,588,000 تومان
تعداد گره

336

تعداد لای (رج)

470

تعداد رنگ

30

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

65

عرض ( سانتی متر)

47

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر تاب باز – کد NC6365

2,605,000 تومان
تعداد گره

450

تعداد لای (رج)

467

تعداد رنگ

24

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

90

عرض ( سانتی متر)

63

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر گل به دست – کد NC6364

2,151,000 تومان
تعداد گره

420

تعداد لای (رج)

560

تعداد رنگ

72

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

78

عرض ( سانتی متر)

58

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر روسی – کد NC6363

2,548,000 تومان
تعداد گره

600

تعداد لای (رج)

470

تعداد رنگ

110

تعداد رنگ ابریشم

7

ارتفاع ( سانتی متر)

65

عرض ( سانتی متر)

84

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر و دوچرخه – کد NC6362

2,537,000 تومان
تعداد گره

650

تعداد لای (رج)

436

تعداد رنگ

21

تعداد رنگ ابریشم

0

ارتفاع ( سانتی متر)

61

عرض ( سانتی متر)

91

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح قصه گو – کد NC6361

3,085,000 تومان
تعداد گره

730

تعداد لای (رج)

492

تعداد رنگ

88

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

68

عرض ( سانتی متر)

102

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح مادر و دختر – کد NC6360

1,912,000 تومان
تعداد گره

380

تعداد لای (رج)

551

تعداد رنگ

104

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

77

عرض ( سانتی متر)

53

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش آموزشی طرح دو آهو – کد NA7015

467,000 تومان
تعداد گره

240

تعداد لای (رج)

170

تعداد رنگ

35

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

23

عرض ( سانتی متر)

33

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح سه کودک زیبا – کد NC6359

1,118,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

280

تعداد رنگ

94

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

39

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر گل چین – کد NC6358

1,553,000 تومان
تعداد گره

340

تعداد لای (رج)

471

تعداد رنگ

76

تعداد رنگ ابریشم

5

ارتفاع ( سانتی متر)

65

عرض ( سانتی متر)

47

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر و گربه – کد NC6357

3,041,000 تومان
تعداد گره

680

تعداد لای (رج)

496

تعداد رنگ

21

ارتفاع ( سانتی متر)

69

عرض ( سانتی متر)

95

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر عشایری – کد NC6356

2,062,000 تومان
تعداد گره

550

تعداد لای (رج)

404

تعداد رنگ

108

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

77

رجشمار

50