نمایش 1–20 از 74 نتیجه

نخ و نقشه تابلو فرش طرح فرشته کوچک – کد NC6383

3,410,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

141

تعداد رنگ ابریشم

11

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر گلچین جدید – کد NC6382

3,297,000 تومان
تعداد گره

479

تعداد لای (رج)

700

تعداد رنگ

144

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

98

عرض ( سانتی متر)

67

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح کتاب خوانی پدربزرگ – کد NC6381

3,380,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

719

تعداد رنگ

146

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

100

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز طرح دختر ایل – کد NC6380

2,804,000 تومان
تعداد گره

450

تعداد لای (رج)

638

تعداد رنگ

140

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

89

عرض ( سانتی متر)

63

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح بازی دخترانه – کد NC6379

2,051,000 تومان
تعداد گره

540

تعداد لای (رج)

375

تعداد رنگ

127

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

52

عرض ( سانتی متر)

75

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تک چهره طرح دختر ایرانی – کد NC6378

3,295,000 تومان
تعداد گره

500

تعداد لای (رج)

674

تعداد رنگ

125

تعداد رنگ ابریشم

9

ارتفاع ( سانتی متر)

94

عرض ( سانتی متر)

70

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر اهل روستا – کد NC6377

2,350,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

580

تعداد رنگ

111

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

81

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز طرح دختر و اسب – کد NC6376

2,350,000 تومان
تعداد گره

400

تعداد لای (رج)

580

تعداد رنگ

116

تعداد رنگ ابریشم

8

ارتفاع ( سانتی متر)

81

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر گلچین جدید – کد NC6375

2,772,000 تومان
تعداد گره

616

تعداد لای (رج)

460

تعداد رنگ

113

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

64

عرض ( سانتی متر)

86

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح انتظار دختر – کد NC6373

3,384,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

503

تعداد رنگ

110

تعداد رنگ ابریشم

10

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح رویای دختر – کد NC6372

2,840,000 تومان
تعداد گره

629

تعداد لای (رج)

463

تعداد رنگ

138

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

64

عرض ( سانتی متر)

88

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر شرقی – کد NC6371

1,800,000 تومان
تعداد گره

360

تعداد لای (رج)

494

تعداد رنگ

84

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

69

عرض ( سانتی متر)

50

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح در یاد معشوق – کد NC6370

2,205,000 تومان
تعداد گره

403

تعداد لای (رج)

537

تعداد رنگ

25

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

75

عرض ( سانتی متر)

56

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح دختر و اسب – کد NC6369

3,653,000 تومان
تعداد گره

700

تعداد لای (رج)

560

تعداد رنگ

95

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

78

عرض ( سانتی متر)

98

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش طرح شاهزاده پارسی – کد NP4927

2,438,000 تومان
تعداد گره

430

تعداد لای (رج)

580

تعداد رنگ

83

تعداد رنگ ابریشم

4

ارتفاع ( سانتی متر)

81

عرض ( سانتی متر)

60

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر بهار – کد NC6368

1,044,000 تومان
تعداد گره

200

تعداد لای (رج)

400

تعداد رنگ

26

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

56

عرض ( سانتی متر)

28

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر و اسب جدید – کد NC6367

1,829,000 تومان
تعداد گره

350

تعداد لای (رج)

500

تعداد رنگ

137

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

70

عرض ( سانتی متر)

49

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر گل چین – کد NC6366

1,807,000 تومان
تعداد گره

336

تعداد لای (رج)

470

تعداد رنگ

30

تعداد رنگ ابریشم

1

ارتفاع ( سانتی متر)

65

عرض ( سانتی متر)

47

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر تاب باز – کد NC6365

2,842,000 تومان
تعداد گره

450

تعداد لای (رج)

467

تعداد رنگ

24

تعداد رنگ ابریشم

2

ارتفاع ( سانتی متر)

90

عرض ( سانتی متر)

63

رجشمار

50

نخ و نقشه تابلو فرش دختر گل به دست – کد NC6364

2,383,000 تومان
تعداد گره

420

تعداد لای (رج)

560

تعداد رنگ

72

تعداد رنگ ابریشم

6

ارتفاع ( سانتی متر)

78

عرض ( سانتی متر)

58

رجشمار

50